له خوا فلټر:

د خدمت نقشه نشي تازه کیدی.

map view
{"5388318701591": "road","5388415912983": "address-card","5388318703383": "scale-balanced", "5388412050199":"shield-heart","5388386272663":"megaphone"}